امروز چهارشنبه 17 آذر 1400

تاریخ انتشار : دوشنبه 23 آبان 1390 - 00:00
تربیت جنسی(1)
تربیت جنسی(1)
تاکنون تحقيقات بيشماري در حوزه‌هاي روانشناسي، زيست شناسي و غيره در مورد حريم کليه اميال و غرايز انجام گرفته است و اين در حاليست که درباره ي ميل جنسي هنوز هم مسايل بيشماري و لاينحل وجود دارد. ....
    تاکنون تحقيقات بيشماري در حوزه‌هاي روانشناسي، زيست شناسي و غيره در مورد حريم کليه اميال و غرايز انجام گرفته است و اين در حاليست که درباره ي ميل جنسي هنوز هم مسايل بيشماري و لاينحل وجود دارد.  تربيت جنسي در اسلام با غرب متفاوت است و منظور آنرا انتفاع هر چه بيشتر از آن ندانسته و از در سرکوب و مخالفت هم برنمي آيد. (قائمي، 80 ص 135) اگر مسأله جنسي را از لحاظ اهميت در رديف فعاليت‌هاي انساني قرار داده و آن را موضوع جداگانه و گفت و گو در مورد آن را امري گناه نشماريم، بسياري از مسائل باز و راه حل هايي براي آن به وجود خواهند آمد. تربيت جنسي يکي از انواع تربيت است که در کنار ساير تربيت‌ها همچون تربيت اجتماعي، عقلاني، اخلاقي و... قابل طرح است (ميلر و مکول2009).چنانچه از ويژگي‌هاي نظام تعليم و تربيت صحيح واصولي توجه به همه‌ي ابعاد تربيت است. در اين نظام جامع، پرداختن به مفهوم و ضرورت تربيت جنسي با توجه به هدف آن درتربيت ديني ومباني اسلامي، چگونگي هدايت و پرورش غريزه جنسي را نيز دربر مي‌گيرد. غريزه جنسي در ميان ساير غرايز و انگيزه‌ها حائز مقام مهم و استثنايي است و موجب تغييرات و تحولات اساسي در حيات فردي و اجتماعي مي‌باشد(ميلان و والنزول،2010). از ديدگاه اسلام نيز غريزه‌ي جنسي نشانه‌ي پليدي و زشتي به شمار نمي‌آيد، بلكه مايه‌ي كمال، سكون و رسيدن به محبت و مودت است (روم، آيه‌ي 21). اما تأثيراتي كه از عدم توجه به شرايط، زمينه‌ها وموانع،بوجود آمده بيانگر  آسيب‌هايي است كه اغلب با آن درگير هستيم. بسياري ازقيودانساني،گاهي ايجاد زمينه وبرخي مواقع به عنوان يكي از موانع مطرح ميگردد.(كوچتكف و لاپيك، ترجمه‌ي تقي‌زاده، 1381)، كه هركدام ازاين قيود به نوبه ي خودمصاديقي دارد،ازجمله مصاديق دسته اول كشش‌هاي جنسي است كه معمولاازاولين دوران نوجواني وبلوغ خودرانشان ميدهد.اين كششهادرمراحل بعدي رشدآدمي فرد راتحت شعاع قرار داده ودرطي مسير كمال اثرميگذارد. شرط موفقيت دردرمان هراختلال آگاهي ازاثرات آن پديده است،پس براي پيشگيري ازبروزيادرمان اختلالات ناشي از روشهاي غلط دركنترل ويابه كارگيري غريزه جنسي،چيستي،چرايي وچگونگي استفاده صحيح از اين غريزه ي جنسي راباروش علمي،استدلالي واستنباطي به معناي كيفي وكمي بررسي نموده تا به عنوان زمينه اي،نه تنهابه شناختي واقع بيننانه دست يافت بلكه باافراط دراستفاده وتفريط درمنع،از توجه به بلوغ ونوجوان غافل نگرديدوازاثرات آن به عنوان عاملي جهت دهنده در ارتقاءفرد خانواده وجامعه بهره برد. دراين راستا بررسي تطبيقي تربيت جنسي درشرايط كنوني جهان غرب واسلام ميتواند ما رادرتبيين اين مقوله ياري رساند.
برچسب ها :