امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

تاریخ انتشار : دوشنبه 25 دی 1396 - 11:04
نمونه شوآف هاي مسئولين
نمونه شوآف هاي مسئولين

نمونه شوآف هاي مسئولين
افتتاح پاركينگ طبقاتي خيابان فردوسي در ارديبهشت با كلي سروصدا و تبليغات
از آن افتتاح ٧ ماه ميگذرد و هنوز پاركينگ راه اندازي نشده

نارضايتي مردم

برچسب ها :