امروز سه شنبه 29 مهر 1393


Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'c' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

بحث هفته
زنده نگه داشتن این عید نه براى این است که چراغانى بشود و قصیده‏ خوانى بشود و مداحى بشود، اینها خوب است، اما مسأله این نیست. مسأله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشى که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملتها و دست‏ اندرکاران باشد. ...حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس می‏گوید که «به قدر این کفش بى ‏قیمت هم پیش من نیست» آنکه مهم هست اقامه عدل است..» (صحیفه امام، ج‏20، ص: 113)