امروز جمعه 8 اسفند 1393


بحث هفته
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد , آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم . آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند. آن روز است که انحطاط برای خودو برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنندـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند , آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم . 1362/1/1