امروز جمعه 5 اردیبهشت 1393


Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

بحث هفته
اعتقاد من این است که مجموعه‌ی انقلابی کشور میتوانند با منطقِ محکم وارد میدان بشوند، نقّادی کنند. نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانند. گاهی میشود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در متن جامعه است، او میفهمد.