امروز سه شنبه 10 شهریور 1394


Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'c' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

بحث هفته
یک جامعه عافیت پرست و ترسو که فقط به احکام عبادی مذهب که احتیاجی به شجاعت ندارد و ریسک در او نیست و فقط به اونها پایبند باشیم ولی اونجائی که باید هزینه بپردازد این جامعه می ترسد و بی شخصیت است ، حضرت رضا فرمودند جامعه ای که مبارز نیست ، مقاوم نیست ، انقلابی نیست ، پای کرامت خود نمی ایستد ، این جامعه درست در صف مقابله با خداست ، جامعه ضد دینی است و این جامعه تربیت دینی ندارد .