امروز یک شنبه 6 تیر 1395


Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'c' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274


نماهنگ
مسابقه ساختمان سازی مسئولین

بحث هفته
در دوران دفاع مقدس بهترین افراد خود را به میدان فرستادیم، اما پس از جنگ بهترین افراد خود را پشت میز مدیریت نفرستادیم. 95/03/03